Bijlagen Privacyverklaring 2018-06-18T06:44:16+00:00

Bijlagen

 

 

Wetten en regels

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
 • Gerechtsdeurwaarderswet
 • Administratieverordening Gerechtsdeurwaarders
 • Verordening KBvG Normen voor Kwaliteit
 • Verordening Digitaal Beslagregister voor gerechtsdeurwaarders
 • VISH convenant
 • Wet algemene bepalingen burgerservicenummer
 • Wet Basisregistratie Personen
 • Richtsnoeren AP Beveiliging van persoonsgegevens
 • Beleidsregels AP Identificatie en verificatie van persoonsgegevens
 • Beleidsregels AP Beveiliging van persoonsgegevens
 • Beleidsregels AP Beleidsregels meldplicht datalekken
 • Beleidsregels AP Cameratoezicht

Bijzondere persoonsgegevens

Extra gevoelige gegevens over u zijn bestempeld als bijzondere persoonsgegevens.
Het gaat dan om uw ras, godsdienst, seksuele leven, politieke opvatting, gezondheid,
lidmaatschap van een vakbond, strafrechtelijk gedrag, genetische gegevens en
biometrische gegevens (zoals vingerafdruk maar in sommige gevallen ook fotomateriaal).

Wanneer we wel bijzondere persoonsgegevens gebruiken

Er zijn in hoofdlijn drie situaties waarbij we bijzondere persoonsgegevens gebruiken.                                                                               1.De gerechtsdeurwaarder is gehouden aan verordeningen en beroeps- en gedragsregels waarbij er op hem de verplichting rust om als onafhankelijke partij tussen schuldeiser en schuldenaar belangen af te wegen en onnodige kosten te vermijden. Bij onze werkzaamheden houden we vanuit die verplichting rekening met bijzondere omstandigheden van de schuldenaar. Een voorbeeld is het tijdelijk opschorten van een regeling bij bijzondere medische situaties. In dat geval moeten we die situatie wel afdoende beschrijven en opnemen in het dossier.                                                                                                                                                                      2.Vorderingen van zorgverleners bevatten – hoe summier dan ook – informatie over een behandeling. Bij onze incasso- en ambtelijke werkzaamheden moeten we deze informatie verwerken.                                                                                                                    3.Bij het voeren van een gerechtelijke procedure moeten we ingaan op de aard van de schuld en eventueel door u gevoerd verweer. Deze onderdelen kunnen bijzondere gegevens bevatten, bijvoorbeeld gegevens over gezondheid.

Burgerservicenummer

Het burgerservicenummer (BSN) is uw eigen persoonsnummer voor contact met de
overheid. Bijvoorbeeld voor zorg of belastingen. U krijgt een BSN toegekend als u zich
inschrijft in de Basisregistratie Personen (BRP). Uw BSN staat op uw paspoort, rijbewijs en
identiteitskaart. Het nummer bestaat uit 9 cijfers.

Digitaal beslagregister

Het Digitaal beslagregister voor gerechtsdeurwaarders (DBR) is het digitaal systeem voor de inschrijving van de door het bestuur van de KBvG bij Reglement aangewezen beslagen die zijn gelegd door een gerechtsdeurwaarder in het kader van de uitoefening van zijn wettelijke taak als openbaar ambtenaar.

Het DBR heeft ten doel:
1.te voorkomen dat de schuldeiser, in onwetendheid omtrent de beslagpositie van de
schuldenaar, proces- en/of executiekosten maakt, althans die kosten zoveel mogelijk te
beperken;
2. te bevorderen dat de beslagvrije voet van de schuldenaar op de juiste wijze wordt vastgesteld en toegepast.

Verwijsindex schuldhulpverlening

Door middel van de samenwerking tussen de schuldhulpverlening en de
gerechtsdeurwaarders binnen VISH, kunnen gerechtsdeurwaarders vaststellen of een
debiteur geregistreerd staat bij een schuldhulpverleningsinstantie. Dat signaal is dan
aanleiding voor de gerechtsdeurwaarder om schuldeiser te adviseren pas op de plaats te
maken en om zijn vordering aan te leveren bij die schuldhulpverlener.

Centraal insolventieregister

Het Centraal Insolventieregister op Rechtspraak.nl bevat de gegevens van faillissementen,
surseances van betaling en schuldsaneringen natuurlijke personen die in de lokale registers
bij de verschillende rechtbanken worden bijgehouden. Alle insolventiegegevens
gepubliceerd ná 1 januari 2005 zijn raadpleegbaar tot zes maanden na beëindiging van de
insolventie. Voor meer informatie zie https://www.rechtspraak.nl/Registers.

Curatele- en bewindsregister

In het centraal curatele- en bewindregister (CCBR) zijn mensen geregistreerd die onder
curatele of bewind geplaatst zijn. Voor meer informatie zie
https://www.rechtspraak.nl/Registers.

Huwelijksgoederenregister

Het huwelijksgoederenregister bevat de registraties die volgens het Besluit
Huwelijksgoederenregister 1969 worden ingeschreven, waaronder bijvoorbeeld
huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden die op verzoek van de partners zijn
ingeschreven. Iedereen kan het register kosteloos inzien. Voor meer informatie zie
https://www.rechtspraak.nl/Registers.

Lijst met persoonsgegevens die wij verwerken

In het kader van aan ons verstrekte opdrachten verwerken wij de navolgende categorieën van persoonsgegevens:
– Naam, adres, woonplaats van betrokkene (degene wiens gegevens worder verwerkt)
– Telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, e-mail adres
– Gegevens inzake de opdracht

In het kader van ambtelijke handelingen verwerkken wij naast de hiervoor genoemde persoonsgegevens onder andere:
– Gegevens uit de basis registratie personen (BRP)
– Het burgerservicenummer (BSN)
– Kadastrale gegevens
– Inkomensgegevens
– Gegevens uit het Digitaal Beslagregister (DBR)
– Gegevens van de Verwijsindex Schuldhulpverlening (VISH)

Persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële of andere doeleinden, dan waarvoor ze zijn verstrekt. Geanonimiseerde en/of gepseudonimiseerde gegevens kunnen worden gebruikt voor  statistische en/of wetenschappelijke doeleinden.

Waarom wij gegevens van u mogen verzamelen: Grondslagen

De AVG kent 6 grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens:
a. Toestemming van de betrokken persoon.
b. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
c. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
d. De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen.
e. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag.
f. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.
De gerechtsdeurwaarder in Nederland is een bestuursorgaan. In het minnelijk traject zijn
de verwerkingen van de gerechtsdeurwaarder gebaseerd op grondslag b.
Bij de ambtelijke werkzaamheden gelden grondslagen e. en b. en c.

Lijst van partijen waarmee we gegevens delen

– Opdrachtgever
– Collega gerechtsdeurwaarder
– Bewindvoerder
– Schuldhulpverlener
– Hulpoffiecier van Justitie
– Gemeente
– Belastingdienst
– Rechtbank
– Slotenmaker (alleen adres te ontruimen woning)
– Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG)
– Sociale Verzekeringsbank (SVB)
– UWV
– Veilingbedrijf
– Verhuisbedrijf

Beveiligingsmaatregelen

Electronische toegangsbeveiliging kantoor + Cameratoezicht, Dossierbewaring extern via beveiligde verbinding met ISO 27001 en ISAE 3402 Type II certificaat. Onze computersystemen zijn beveiligd middels, Gebruikersidentificatie, Wachtwoord, Antimalware en Firewall.