Algemene voorwaarden 2017-09-13T09:31:28+00:00

ALGEMENE VOORWAARDEN
van
KEMPER & PAULUSMA Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam.

REGLEMENT AMBTELIJKE PRAKTIJK

De ambtelijke rechtspraktijk omvat de werkzaamheden zoals omschreven in artikel 2 van de Gerechtsdeurwaarderswet van 26 januari 2001 (Stb 2001, 70).

Tarieven:

Voor de uitvoering en berekening van de kosten van alle ambtelijke opdrachten wordt in beginsel aan de opdrachtgever in rekening gebracht de schuldenaarstarieven, zoals vastgesteld bij het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders, hierna te noemen: Btag.

In aanvulling op deze zogenaamde schuldenaarstarieven berekent Kemper & Paulusma aan zijn opdrachtgever voor de na te noemen werkzaamheden en bijzondere omstandigheden in de uitvoering van de werkzaamheden de navolgende aanvullende tarieven, welke bedragen niet-verhaalbaar zijn op de schuldenaar. Het betreft: de zogenaamde spoedbehandeling, uitvoeren ambtshandelingen op de niet-gebruikelijke uren en dagen, onvoldoende aanlevering van stukken, arbeidsintensieve en langdurige beslagen en het beschikbaar houden van ambtelijke capaciteit voor directe inzet.

Spoedbehandeling:

Een ambtelijke opdracht wordt als spoedopdracht aangemerkt als deze niet via de gebruikelijke en meest doelmatige logistieke (kantoor)afhandeling kan worden behandeld, althans een opdracht die op de dag van ontvangst dient te worden afgehandeld en niet onmiddellijk in de gebruikelijke en meest doelmatige logistieke routing kan worden opgenomen. Het aan de opdrachtgever in rekening te brengen tarief bedraagt anderhalf (1½) maal het tarief volgens Btag;

Verlangt een opdrachtgever onmiddellijke uitvoering van een ambtelijke opdracht, is een uurtarief verschuldigd van € 135,00.

Behandeling op de niet gebruikelijke uren en dagen:

Als niet gebruikelijk uren worden aangemerkt de tijd tussen 20.00 en 7.00 uur. Als niet gebruikelijke dagen zijn aan te merken alle zaterdagen en zondagen, zomede alle feestdagen en andere dagen die daarmee zijn gelijkgesteld. Een en ander conform aanduiding volgens de Algemene Termijnenwet, artikel 14 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de daarop gebaseerde uitvoeringsbesluiten.

Voor de uitvoering van ambtelijke opdrachten die op de niet gebruikelijke dagen en uren op nadrukkelijk verzoek van de opdrachtgever dienen te worden uitgevoerd, bedraagt het honorarium tweemaal (2) het tarief volgens Btag.

Onvoldoende aanlevering:

Als onvoldoende aanlevering van stukken wordt aangemerkt een zodanige opdracht die niet kan worden uitgevoerd, zonder dat de opdrachtgever nadere informatie omtrent de wijze van uitvoering heeft verschaft.

Van onvoldoende aanlevering is derhalve sprake als Kemper & Paulusma de gegeven opdracht aan de hand van de beschikbare gegevens en de aangeleverde stukken niet aanstonds kan uitvoeren.

De extra daarmee gepaard gaande kosten worden tegen een uurtarief van € 135,00 aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Arbeidsintensieve en langdurige beslagen:

Ambtshandelingen en de daaraan gelieerde werkzaamheden die langer duren dan 1½ uur per afgeronde ambtshandeling worden belast tegen een uurtarief van € 135,00.

Beschikbaar houden van ambtelijke capaciteit:

Voor het beschikbaar houden van ambtelijke capaciteit wordt de helft van het gebruikelijke uurtarief van € 135,00 berekend, althans voor zover de (kandidaat) gerechtsdeurwaarder zich op kantoor of elders met andere werkzaamheden kan bezighouden dan waarvoor hij beschikbaar dient te zijn. Bij beschikbaar houden van ambtelijke capaciteit, waarbij de (kandidaat) gerechtsdeurwaarder in redelijkheid geen andere werkzaamheden kan verrichten, is het volledige tarief verschuldigd.

Andere ambtshandelingen zonder schuldenaarstarief:

Voor het doen van exploten, waarvoor geen schuldenaarstarieven zijn opgenomen in het Btag, wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de tarieven en ambtshandelingen van het Btag. Voor het redigeren van deze exploten, is een uurtarief verschuldigd van € 135,00.

Nadrukkelijk in opdracht uitgevoerde ambtelijke werkzaamheden, waarvoor geen schuldenaarstarieven bestaan, of dat nadrukkelijk uitsluit, is de opdrachtgever verschuldigd het hiervoor genoemde uurtarief.

Reglement niet-ambtelijke rechtspraak:

De niet-ambtelijke rechtspraktijk omvat onder meer:

 • Incassowerkzaamheden, het geven van adviezen, het verlenen van rechtskundige bijstand, het voeren van procedures etc.
 • Het aanbrengen van dagvaardingen, het indienen van verzoekschriften, het behandelen van deze zaken en het compareren ter terechtzitting, alsmede alle andere daarmede verband houdende werkzaamheden;
 • De afwikkeling van executoriale titels.

Opdrachtgevers:

De werkzaamheden worden verricht op verzoek en/of in opdracht van:

 • Tussenpersonen, waaronder worden verstaan advocaten en gerechtsdeurwaarders.
 • Adviseurs, waaronder worden verstaan opdrachtgevers, die rechtskundig adviseur zijn, houder van een incassobureau of bedrijven of instellingen met een eigen juridische afdeling.
 • Overheden, waaronder worden verstaan overheids- en semi-overheidsorganen, organisaties en/of –instellingen, zoals gemeenten, waterschappen, bedrijfspensioenfondsen, bedrijfschappen en productschappen, zulks met betrekking tot titels, voortvloeiende uit het recht van parate executie.
 • Overige opdrachtgevers, waaronder worden verstaan opdrachtgevers die niet behoren tot de bovengenoemde.

Wij behouden ons het recht voor om de tarieven voor enige categorie opdrachtgevers op andere personen dan de in die categorie genoemde van toepassing te verklaren.

Basisvergoeding:

In alle zaken, waarin een dossier wordt aangelegd en de gegevens van die zaak in de administratie van het kantoor worden verwerkt is een basisvergoeding verschuldigd van € 40,00 exclusief btw.

Tarieven Tussenpersonen:

Voor de navolgende werkzaamheden is verschuldigd:

Rolwerkzaamheden:

In zaken zonder tegenspraak of bij afdoening voor de eerst dienende dag, de helft van het gemachtigde-salaris, met een minimum van € 5,00 per rolcomparitie en een maximum van € 250,00 in zaken op tegenspraak 1/3 van het gemachtigde-salaris met een minimum van € 5,00 per rolcomparitie, vermeerderd met € 135,00 per uur voor elke verrichting ter zake van het voorbereiden en bijwonen van een comparitie van partijen, een getuigenverhoor, een bezichtiging ter plaatse, een mondelinge toelichting en een verhoor op vraagpunten. Het vermenigvuldigen van toegezonden fax- en e-mail berichten met betrekking tot ambtshandelingen en rolbeleid geschiedt voor rekening van de opdrachtgever op basis van € 0,75 per pagina (A4).

Afwikkeling titels:

Indien wij tevens of uitsluitend met de afwikkeling van (de hieruit voortvloeiende) executoriale titels belast zijn, zijn aan ons bovendien verschuldigd de afwikkelingskosten als hierna vermeld.

Onder afwikkelingskosten wordt verstaan: de kosten, welke wij ingevolge deze voorwaarden aan tussenpersonen berekenen voor onze werkzaamheden ter afwikkeling van zaken, nadat een dagvaarding is uitgebracht, een verzoekschrift is ingediend, dan wel een executoriale titel aan ons ter afdoening ter hand is gesteld.

De grondslag voor de berekening van de afwikkelingskosten is het totaal ontvangen bedrag, verminderd met de door ons aan de schuldenaar voor onze ambtshandelingen in rekening gebrachte kosten, ongeacht of de betaling aan ons of aan de opdrachtgever rechtstreeks heeft plaatsgevonden.

De afwikkelingskosten bedragen

 1. Tot € 500,00:€  40,00
 2. Meer dan € 500,00 doch minder dan € 1.000.00:€  60,00
 3. Meer dan € 1.000,00 doch minder dan € 2.500,00:€ 125,00
 4. Meer dan € 2.500,00:€ 125,00  + 4% van het meerdere, met een maximum van € 1.500,00.

Optreden als verzendende instantie als bedoeld in EG-verordening 134/2OOO:

Voor werkzaamheden niet vallende onder de ambtshandelingen als gerechtsdeurwaarder (waarvoor het schuldenaarstarief geldt) een bedrag van € 70,00 per te verzenden exploot. In dit bedrag is o.m. begrepen het ontvangen, het invullen en verzenden van de voorgeschreven formulieren, telefonisch overleg, eventueel met het buitenland etc. Indien deze werkzaamheden, derhalve buiten de ambtshandeling op zich, meer tijd vergen dan een uur, zal voor ieder kwartier na het eerste uur € 25,00 extra worden berekend.

Tarieven adviseurs:

Voor werkzaamheden, verricht voor adviseurs, mits deze zelf de zaak juridisch opzetten en behandelen, is verschuldigd 10% van het geïncasseerde bedrag, vermeerderd met de helft, resp. een derde van het toegewezen gemachtigdensalaris, zulks met inachtneming van het onder de tarieven “tussenpersonen” bepaalde. De grondslag voor de berekening van het geïncasseerde bedrag is het totaal van de door de debiteur betaalde hoofdsommen en renten.

Tarieven overheden:

Aan ons zijn verschuldigd voor de invordering van het verschuldigde krachtens executoriale titels, voortvloeiende uit het recht van parate executie door overheids- en semi-overheidsorganen, organisaties of -instellingen, de bedragen overeenkomstig de tarieven, welke hierna zijn vastgesteld, de z.g.n. invorderingskosten, die tenminste 10% bedragen van het bedrag waarover de vergoeding wordt berekend met een minimum van € 50,00, tenzij in afzonderlijke gesloten overeenkomsten andere tarieven zijn overeengekomen. De grondslag voor de berekening van deze invorderingskosten is het door de debiteur betaalde bedrag onder aftrek van alle andere aan ons verschuldigde kosten.

Tarieven overige opdrachtgevers:

Onder incassowerkzaamheden wordt verstaan die werkzaamheden, welke beogen betaling te verkrijgen van gepretendeerde vorderingen.

Tenzij bijzondere omstandigheden het terstond nemen daarvan noodzakelijk maken, geschiedt het nemen van rechtsmaatregelen niet, dan nadat de schuldenaar door ons tenminste eenmaal schriftelijk aangemaand of bij exploot tot betaling gesommeerd is. Indien binnen de daarin gestelde termijn geen betaling gevolgd of een betalingsregeling tot stand gekomen is, worden in overleg met de opdrachtgever, rechtsmaatregelen genomen.

De incassowerkzaamheden en rechtsmaatregelen zullen steeds geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Het is ons niet geoorloofd kosten, in welke vorm en onder welke benaming ook, geheel of gedeeltelijk voor eigen rekening te nemen, of ons honorarium voor incassowerkzaamheden geheel of gedeeltelijk afhankelijk te stellen van andere factoren dan die welke daarvoor bij deze voorwaarden zijn vastgesteld.

Wij hebben het recht het ons toekomende, overeenkomstig de bij dit reglement vastgestelde incassotarieven, ook aan de opdrachtgever in rekening te brengen over het bedrag van de ons ter incasso gegeven vordering, indien de opdrachtgever buiten ons om met de schuldenaar een regeling of een schikking treft, de opdracht tot incasso intrekt of ons ondanks ingebrekestelling zonder bericht laat.

Met betaling wordt gelijkgesteld een door de schuldenaar of een derde aan de opdrachtgever gedane andere prestatie ter voldoening van de ter incasso uit handen gegeven vordering. Onder geïncasseerde bedragen wordt mede verstaan rechtstreeks aan de opdrachtgever betaalde bedragen.

Aan de opdrachtgever zal door ons worden berekend voor werkzaamheden ter zake van incassowerkzaamheden: tot € 2.500,00: 15% van het geïncasseerde bedrag, met een minimum van € 40,00.

Over het meerdere 10% van het geïncasseerde bedrag, eventueel vermeerderd, zulks te onzer beoordeling, met administratiekosten tot ten hoogste 5% van het geïncasseerde bedrag. Een en ander met doorberekening van de door ons voor onze opdrachtgevers betaalde verschotten.

De grondslag voor het berekenen van het geïncasseerde bedrag is het totaal van de door de debiteur betaalde hoofdsommen en renten.

In alle gevallen, waarin een vordering oninbaar blijkt, is de opdrachtgever aan ons verschuldigd de door ons gemaakte verschotten en een voor onze werkzaamheden naar redelijkheid en billijkheid te bepalen bedrag voor honorarium.

Voor werkzaamheden en/of kosten, welke niet vallen binnen het kader van de normale incassowerkzaamheden (zoals het voeren van onderhandelingen, het geven van adviezen, het voeren van een procedure, het verlenen van rechtskundige bijstand. etc) is de opdrachtgever aan ons verschuldigd de door ons gemaakte verschotten en een naar billijkheid vast te stellen salaris.

Depot verschotten:

Wij zijn gerechtigd te vorderen, dat de opdrachtgever een door ons te bepalen bedrag stort als depot ter dekking van de te maken kosten en/of verschotten.

Omzetbelasting:

Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting.

Betaling:

Voldoening van al hetgeen aan ons verschuldigd dient te geschieden binnen 30 dagen, nadat wij onze declaratie aan onze opdrachtgever hebben toegezonden, bij gebreke waarvan de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd wordt van 1% per maand vanaf de vervaldag.

Geschillen:

Geschillen uit de toepassing van deze voorwaarden voortvloeiende zullen worden onderworpen aan de volgens de regels van absolute en relatieve competentie bevoegde rechter.

Overig:

Wijzingen en/of aanvullingen van deze voorwaarden zijn voor alle betrokkenen bindend te rekenen van de dag dat deze zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam.

Aldus vastgesteld te Amsterdam d.d. 2 januari 2004, laatstelijk gewijzigd op 19 December 2016.

ALGEMENE VOORWAARDEN
van
KEMPER & PAULUSMA Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam.

REGLEMENT AMBTELIJKE PRAKTIJK

De ambtelijke rechtspraktijk omvat de werkzaamheden zoals omschreven in artikel 2 van de Gerechtsdeurwaarderswet van 26 januari 2001 (Stb 2001, 70).

Tarieven:

Voor de uitvoering en berekening van de kosten van alle ambtelijke opdrachten wordt in beginsel aan de opdrachtgever in rekening gebracht de schuldenaarstarieven, zoals vastgesteld bij het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders, hierna te noemen: Btag.

In aanvulling op deze zogenaamde schuldenaarstarieven berekent Kemper & Paulusma aan zijn opdrachtgever voor de na te noemen werkzaamheden en bijzondere omstandigheden in de uitvoering van de werkzaamheden de navolgende aanvullende tarieven, welke bedragen niet-verhaalbaar zijn op de schuldenaar. Het betreft: de zogenaamde spoedbehandeling, uitvoeren ambtshandelingen op de niet-gebruikelijke uren en dagen, onvoldoende aanlevering van stukken, arbeidsintensieve en langdurige beslagen en het beschikbaar houden van ambtelijke capaciteit voor directe inzet.

Spoedbehandeling:

Een ambtelijke opdracht wordt als spoedopdracht aangemerkt als deze niet via de gebruikelijke en meest doelmatige logistieke (kantoor)afhandeling kan worden behandeld, althans een opdracht die op de dag van ontvangst dient te worden afgehandeld en niet onmiddellijk in de gebruikelijke en meest doelmatige logistieke routing kan worden opgenomen. Het aan de opdrachtgever in rekening te brengen tarief bedraagt anderhalf (1½) maal het tarief volgens Btag;

Verlangt een opdrachtgever onmiddellijke uitvoering van een ambtelijke opdracht, is een uurtarief verschuldigd van € 135,00.

Behandeling op de niet gebruikelijke uren en dagen:

Als niet gebruikelijk uren worden aangemerkt de tijd tussen 20.00 en 7.00 uur. Als niet gebruikelijke dagen zijn aan te merken alle zaterdagen en zondagen, zomede alle feestdagen en andere dagen die daarmee zijn gelijkgesteld. Een en ander conform aanduiding volgens de Algemene Termijnenwet, artikel 14 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de daarop gebaseerde uitvoeringsbesluiten.

Voor de uitvoering van ambtelijke opdrachten die op de niet gebruikelijke dagen en uren op nadrukkelijk verzoek van de opdrachtgever dienen te worden uitgevoerd, bedraagt het honorarium tweemaal (2) het tarief volgens Btag.

Onvoldoende aanlevering:

Als onvoldoende aanlevering van stukken wordt aangemerkt een zodanige opdracht die niet kan worden uitgevoerd, zonder dat de opdrachtgever nadere informatie omtrent de wijze van uitvoering heeft verschaft.

Van onvoldoende aanlevering is derhalve sprake als Kemper & Paulusma de gegeven opdracht aan de hand van de beschikbare gegevens en de aangeleverde stukken niet aanstonds kan uitvoeren.

De extra daarmee gepaard gaande kosten worden tegen een uurtarief van € 135,00 aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Arbeidsintensieve en langdurige beslagen:

Ambtshandelingen en de daaraan gelieerde werkzaamheden die langer duren dan 1½ uur per afgeronde ambtshandeling worden belast tegen een uurtarief van € 135,00.

Beschikbaar houden van ambtelijke capaciteit:

Voor het beschikbaar houden van ambtelijke capaciteit wordt de helft van het gebruikelijke uurtarief van € 135,00 berekend, althans voor zover de (kandidaat) gerechtsdeurwaarder zich op kantoor of elders met andere werkzaamheden kan bezighouden dan waarvoor hij beschikbaar dient te zijn. Bij beschikbaar houden van ambtelijke capaciteit, waarbij de (kandidaat) gerechtsdeurwaarder in redelijkheid geen andere werkzaamheden kan verrichten, is het volledige tarief verschuldigd.

Andere ambtshandelingen zonder schuldenaarstarief:

Voor het doen van exploten, waarvoor geen schuldenaarstarieven zijn opgenomen in het Btag, wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de tarieven en ambtshandelingen van het Btag. Voor het redigeren van deze exploten, is een uurtarief verschuldigd van € 135,00.

Nadrukkelijk in opdracht uitgevoerde ambtelijke werkzaamheden, waarvoor geen schuldenaarstarieven bestaan, of dat nadrukkelijk uitsluit, is de opdrachtgever verschuldigd het hiervoor genoemde uurtarief.

Reglement niet-ambtelijke rechtspraak:

De niet-ambtelijke rechtspraktijk omvat onder meer:

 • Incassowerkzaamheden, het geven van adviezen, het verlenen van rechtskundige bijstand, het voeren van procedures etc.
 • Het aanbrengen van dagvaardingen, het indienen van verzoekschriften, het behandelen van deze zaken en het compareren ter terechtzitting, alsmede alle andere daarmede verband houdende werkzaamheden;
 • De afwikkeling van executoriale titels.

Opdrachtgevers:

De werkzaamheden worden verricht op verzoek en/of in opdracht van:

 • Tussenpersonen, waaronder worden verstaan advocaten en gerechtsdeurwaarders.
 • Adviseurs, waaronder worden verstaan opdrachtgevers, die rechtskundig adviseur zijn, houder van een incassobureau of bedrijven of instellingen met een eigen juridische afdeling.
 • Overheden, waaronder worden verstaan overheids- en semi-overheidsorganen, organisaties en/of –instellingen, zoals gemeenten, waterschappen, bedrijfspensioenfondsen, bedrijfschappen en productschappen, zulks met betrekking tot titels, voortvloeiende uit het recht van parate executie.
 • Overige opdrachtgevers, waaronder worden verstaan opdrachtgevers die niet behoren tot de bovengenoemde.

Wij behouden ons het recht voor om de tarieven voor enige categorie opdrachtgevers op andere personen dan de in die categorie genoemde van toepassing te verklaren.

Basisvergoeding:

In alle zaken, waarin een dossier wordt aangelegd en de gegevens van die zaak in de administratie van het kantoor worden verwerkt is een basisvergoeding verschuldigd van € 40,00 exclusief btw.

Tarieven Tussenpersonen:

Voor de navolgende werkzaamheden is verschuldigd:

Rolwerkzaamheden:

In zaken zonder tegenspraak of bij afdoening voor de eerst dienende dag, de helft van het gemachtigde-salaris, met een minimum van € 5,00 per rolcomparitie en een maximum van € 250,00 in zaken op tegenspraak 1/3 van het gemachtigde-salaris met een minimum van € 5,00 per rolcomparitie, vermeerderd met € 135,00 per uur voor elke verrichting ter zake van het voorbereiden en bijwonen van een comparitie van partijen, een getuigenverhoor, een bezichtiging ter plaatse, een mondelinge toelichting en een verhoor op vraagpunten. Het vermenigvuldigen van toegezonden fax- en e-mail berichten met betrekking tot ambtshandelingen en rolbeleid geschiedt voor rekening van de opdrachtgever op basis van € 0,75 per pagina (A4).

Afwikkeling titels:

Indien wij tevens of uitsluitend met de afwikkeling van (de hieruit voortvloeiende) executoriale titels belast zijn, zijn aan ons bovendien verschuldigd de afwikkelingskosten als hierna vermeld.

Onder afwikkelingskosten wordt verstaan: de kosten, welke wij ingevolge deze voorwaarden aan tussenpersonen berekenen voor onze werkzaamheden ter afwikkeling van zaken, nadat een dagvaarding is uitgebracht, een verzoekschrift is ingediend, dan wel een executoriale titel aan ons ter afdoening ter hand is gesteld.

De grondslag voor de berekening van de afwikkelingskosten is het totaal ontvangen bedrag, verminderd met de door ons aan de schuldenaar voor onze ambtshandelingen in rekening gebrachte kosten, ongeacht of de betaling aan ons of aan de opdrachtgever rechtstreeks heeft plaatsgevonden.

De afwikkelingskosten bedragen

 1. Tot € 500,00:€  40,00
 2. Meer dan € 500,00 doch minder dan € 1.000.00:€  60,00
 3. Meer dan € 1.000,00 doch minder dan € 2.500,00:€ 125,00
 4. Meer dan € 2.500,00:€ 125,00  + 4% van het meerdere, met een maximum van € 1.500,00.

Optreden als verzendende instantie als bedoeld in EG-verordening 134/2OOO:

Voor werkzaamheden niet vallende onder de ambtshandelingen als gerechtsdeurwaarder (waarvoor het schuldenaarstarief geldt) een bedrag van € 70,00 per te verzenden exploot. In dit bedrag is o.m. begrepen het ontvangen, het invullen en verzenden van de voorgeschreven formulieren, telefonisch overleg, eventueel met het buitenland etc. Indien deze werkzaamheden, derhalve buiten de ambtshandeling op zich, meer tijd vergen dan een uur, zal voor ieder kwartier na het eerste uur € 25,00 extra worden berekend.

Tarieven adviseurs:

Voor werkzaamheden, verricht voor adviseurs, mits deze zelf de zaak juridisch opzetten en behandelen, is verschuldigd 10% van het geïncasseerde bedrag, vermeerderd met de helft, resp. een derde van het toegewezen gemachtigdensalaris, zulks met inachtneming van het onder de tarieven “tussenpersonen” bepaalde. De grondslag voor de berekening van het geïncasseerde bedrag is het totaal van de door de debiteur betaalde hoofdsommen en renten.

Tarieven overheden:

Aan ons zijn verschuldigd voor de invordering van het verschuldigde krachtens executoriale titels, voortvloeiende uit het recht van parate executie door overheids- en semi-overheidsorganen, organisaties of -instellingen, de bedragen overeenkomstig de tarieven, welke hierna zijn vastgesteld, de z.g.n. invorderingskosten, die tenminste 10% bedragen van het bedrag waarover de vergoeding wordt berekend met een minimum van € 50,00, tenzij in afzonderlijke gesloten overeenkomsten andere tarieven zijn overeengekomen. De grondslag voor de berekening van deze invorderingskosten is het door de debiteur betaalde bedrag onder aftrek van alle andere aan ons verschuldigde kosten.

Tarieven overige opdrachtgevers:

Onder incassowerkzaamheden wordt verstaan die werkzaamheden, welke beogen betaling te verkrijgen van gepretendeerde vorderingen.

Tenzij bijzondere omstandigheden het terstond nemen daarvan noodzakelijk maken, geschiedt het nemen van rechtsmaatregelen niet, dan nadat de schuldenaar door ons tenminste eenmaal schriftelijk aangemaand of bij exploot tot betaling gesommeerd is. Indien binnen de daarin gestelde termijn geen betaling gevolgd of een betalingsregeling tot stand gekomen is, worden in overleg met de opdrachtgever, rechtsmaatregelen genomen.

De incassowerkzaamheden en rechtsmaatregelen zullen steeds geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Het is ons niet geoorloofd kosten, in welke vorm en onder welke benaming ook, geheel of gedeeltelijk voor eigen rekening te nemen, of ons honorarium voor incassowerkzaamheden geheel of gedeeltelijk afhankelijk te stellen van andere factoren dan die welke daarvoor bij deze voorwaarden zijn vastgesteld.

Wij hebben het recht het ons toekomende, overeenkomstig de bij dit reglement vastgestelde incassotarieven, ook aan de opdrachtgever in rekening te brengen over het bedrag van de ons ter incasso gegeven vordering, indien de opdrachtgever buiten ons om met de schuldenaar een regeling of een schikking treft, de opdracht tot incasso intrekt of ons ondanks ingebrekestelling zonder bericht laat.

Met betaling wordt gelijkgesteld een door de schuldenaar of een derde aan de opdrachtgever gedane andere prestatie ter voldoening van de ter incasso uit handen gegeven vordering. Onder geïncasseerde bedragen wordt mede verstaan rechtstreeks aan de opdrachtgever betaalde bedragen.

Aan de opdrachtgever zal door ons worden berekend voor werkzaamheden ter zake van incassowerkzaamheden: tot € 2.500,00: 15% van het geïncasseerde bedrag, met een minimum van € 40,00.

Over het meerdere 10% van het geïncasseerde bedrag, eventueel vermeerderd, zulks te onzer beoordeling, met administratiekosten tot ten hoogste 5% van het geïncasseerde bedrag. Een en ander met doorberekening van de door ons voor onze opdrachtgevers betaalde verschotten.

De grondslag voor het berekenen van het geïncasseerde bedrag is het totaal van de door de debiteur betaalde hoofdsommen en renten.

In alle gevallen, waarin een vordering oninbaar blijkt, is de opdrachtgever aan ons verschuldigd de door ons gemaakte verschotten en een voor onze werkzaamheden naar redelijkheid en billijkheid te bepalen bedrag voor honorarium.

Voor werkzaamheden en/of kosten, welke niet vallen binnen het kader van de normale incassowerkzaamheden (zoals het voeren van onderhandelingen, het geven van adviezen, het voeren van een procedure, het verlenen van rechtskundige bijstand. etc) is de opdrachtgever aan ons verschuldigd de door ons gemaakte verschotten en een naar billijkheid vast te stellen salaris.

Depot verschotten:

Wij zijn gerechtigd te vorderen, dat de opdrachtgever een door ons te bepalen bedrag stort als depot ter dekking van de te maken kosten en/of verschotten.

Omzetbelasting:

Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting.

Betaling:

Voldoening van al hetgeen aan ons verschuldigd dient te geschieden binnen 30 dagen, nadat wij onze declaratie aan onze opdrachtgever hebben toegezonden, bij gebreke waarvan de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd wordt van 1% per maand vanaf de vervaldag.

Geschillen:

Geschillen uit de toepassing van deze voorwaarden voortvloeiende zullen worden onderworpen aan de volgens de regels van absolute en relatieve competentie bevoegde rechter.

Overig:

Wijzingen en/of aanvullingen van deze voorwaarden zijn voor alle betrokkenen bindend te rekenen van de dag dat deze zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam.

Aldus vastgesteld te Amsterdam d.d. 2 januari 2004, laatstelijk gewijzigd op 19 December 2016.